سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نحن اقرب من حبل الورید

چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است شریعتی
ارسال شده در توسط محمد محمودی